THE AZTEC EMPIRE VE ONUN TURANLI TUR/TÜRK/OĞUZ KİMLİĞİ

 

(TRIQUI veya TRIQUE, OTO-MANGUEAN, MIXTECAN ve CUICATECS

 

DİLLERİNİN ANADOLU, KAFKASYA VE ORTA DOĞU TUR/TÜRK/OĞUZ KİMLİĞİ)

 

(Bölüm-2)

 

Yazarı POLAT KAYA


 

Bu konuya başlarken, Wikipedia’nin https://en.wikipedia.org/wiki/Trique_language  bağlantısındaki şu bilgiyi sizlerle paylaşmak isterim:

 

a)  “THE TRIQUI /ˈTRIːKIː/, OR TRIQUE, languages are OTO-MANGUEAN languages of Mexico spoken by the TRIQUE people of the state of OAXACA and the state of Baja California (due to recent population movements). They belong to the Mixtecan branch together with the Mixtec languages and CUICATEC.[3]”

 

***


Polat Kaya:  Yukarıda verdiğim kaynak metinin tarafımdan Türkçeye tercümesi şöyledir:

 

"TRIQUI veya TRIQUE dili Meksika'nın OTO-MANGUEAN adlı dillerindendir.  Meksikanın OAXACA eyaletinin ve California’nın Baja eyaletinin TRIQUE adlı halkları tarafından konuşulan bir dildir. TRIQUE dili, MIXTEC ve CUICATEC dilleri ile birlikte, OTO-MANGUEAN dilinin MIXTECAN koluna dahildirler. [3]”

 

***
Bu konuya açıklık getirmek için önce MEXICO ve de MIXTECAN  adlarına açıklık getirelim. 

 

 

1.  MEXICO adında ki X harfi gerçekci bir damga olmayıp, burada KUS harflerinin yerine kullanılmış bir sahte simgedir. X yerine KUS harflerini koyduğumuzda, MEXICO adı MEKUSICO şeklini alır. MEKUSICO adı harf-be-harf  “OKUSCIEM” şeklinde deşifre ettiğimizde, bu sözün Türkçe “OĞUZCIYAM” (OĞUZ INSANIYIM anlamlı ve ayrıca OĞUZÇEYİM, OĞUZ DİLİYİM anlamlı) sözünden yapılmış olduğunu görüyoruz. Bu sözün İngilizce karşılığı:  a) “I am OĞUZ believer”, b) “I am Oğuz language” oluyor. Bu iki tanımlama, MEXICO kimliğini Tur/Türk/Oğuz insanı kimliği ile ve ayrıca Türkçe dil ile eşdeştiriyor!

 

***

 

2.  Diğer taraftan, MIXTECAN sözcüğü, X =KUS ile deyiştirildiğinde MIKUSTECAN şeklini almaktadır.  Bu söz, bir dilin adı olarak, “MEN-KUSCATI” şeklinde deşifre ettiğimizde, bu sözün Türkçe “MEN oĞUZÇADI” (BEN OĞUZçayım, ben TÜRKÇEYİM anlamlı) sözünden yapılmış olduğunu görüyoruz.  Böylece, Kuzey ve de Orta Amerikanın yerlilerinin Oğuzca konuşan OĞUZ halkı, diğer bir deyimle Tur/Türk/Oğuz insanı olduklarını burada da görüyoruz!

***

3.  Bu bilginin ışığı altında, Meksikanın bir yerli insanları olan TRIQUI’lerin adı ve de kimliği bize çok tanıdık bir ad olarak görünmektedir.  Şöyleki:  TRIQUI adı “TURQİE” şeklinde yeniden dizildiğinde, adın hem TÜRKIYE, hem de “TÜRK ÖYI” (TÜRK EVİ) adlarını temsil ettiğine, kuşkusuz, şahit olmaktayız!

 

***

4.  Bu gerçeği böylece tesbit ettikten sonra, şimdi de şu OTO-MANGUEAN dilinin kimliğini tanıyalım.  Çok iyi bilinen bir gerçektir ki, son bin yılın yarısından sonra yaşamış olan OSMANLI Türk İmparatorluğuna, Türklerin kendileri OSMANLI dedikleri halde, Avrupalılar ve pek çok diğerleri  “OTOMAN” adı ile anmışlardır.  OTOMAN  (UTU-MAN) adı SÜMER Türklerinin dilinde olduğu gibi, “GÜN-TANRI ADAMI” (GÜNEŞ ADAMI) anlamlıdır. Zaten, Sümerler de, söylenenlerin tersine, Güneşe tapan GÜNCÜ, Günhan Türkleri/Türkmenleri idiler!

 

Bu gerçeklerin ışığında şimdi, Meksikada OTO-MANGUEAN adı ve dilli olarak tanımlanan yerlilerin kimliğine bakalım.

 

OTO-MANGUEAN adı “OTO-MAN-GUN-EA” şeklinde deşifre edildiğinde, bu sözün Türkçe “OTO-MAN  GÜN ÖYܔ (UTU-MAN GÜN EVİ) sözünden oluşan bir ad olduğunu görüyoruz.  Türklerle Meksikanın yerli halklarını ilişkilendiren bu buluşumuz, Meksikanın yerli halklarının, Osmanlı İmparatorluğunun zamanında America topraklarına geldiklerinden değil, çok daha evvelinden, olasılıkla Sümer Türklerinin zamanında, GÜNHAN dünya denizcileri, (diğer adları ile, Fenikeliler, Kartacalılar, Sakalar, Kumanlar, . . .) zamanında bu topraklara geldiklerindendir.  Zaten, gerek Kuzey ve gerekse Güney Amerikan coğraflarının Turanlı Tur/Türk/Oğuz toplumları tarafından yerleşilmiş olduklarını daha önceki yazılarımda da belirtmiştim. Hatta Kuzey Amerikanın bir “OĞUZİSTAN” olduğunu da delilleri ile belirtmiştim.  Böylece, Amerikan yerlilerinin binlerce yıl öncesinden bu topraklara gelmiş Turanlı Tur/Türk/Oğuz toplumları asıllı ve de Türkçe dilli olduklarını, yukarıda Türkçe kimliklerini açıkladığım sözcükler de bize göstermektedirler. Zaten, American kıt’alarında olan yerlilerin binlerce sene evvelinden bu topraklarda var olduklarını araştırmacılar tesbit etmişlerdir.

 

***

5.  Yukarıda verdiğim kaynak bilgide belirtilen Meksikanın yerlilerinin dili olarak belirtilen adlardan biriside CUICATECS dili idi.   CUICATECS adını harf-be-harf “CAUCESTIC” şeklinde deşifre ettiğimde bulduğum söz de çok göz açıcı bir söz olup, Türkçe  “KAFKASTIK” (KAFKASYALIYDIK anlamlı) sözü oluyor.  Bu sözün bu şekilde açıklanabilmesi bile, Meksika yerlilerinin pek çoğunun KAFKASYALI Tur/Türk/Oğuz Günhanları olduğunun inkar edilemez bir gerçek olduğunu gözler önüne sermektedir! Meksikalı yerli TÜRKOMANLAR, bu Turan kimliklerini en azından Kafkasyalı ve Anadolulu ve Orta Doğulu Tur/Türk/Oğuz toplumlarının halı örme ve işleme töresini ve de motiflerini Meksikada da devam ettirdiklerinden de görmekteyiz! 

 

***

6.  Meksikanın OAXACA adlı bir eyaleti vardır.  Bu ad bile ilgimizi çekmektedir.  Şöyle ki:

 

OAXACA adında ki yanıltıcı X damgası KUS harflerinin yerine kullanılmış bir damgadır. KUS harfleri ad içinde X yerine konulduğun da, OAXACA adı “OAKUSACA” şeklini alır.  Bu “OAKUSACA” adını “OCUS-AKA-A” şeklinde deşifre ettiğimizde bulduğumuz söz, Türkçe  “OĞUZ AĞA ÖY” sözü oluyor ki bu da  OAXACA adlı eyaletin başlangıçta bir “OĞUZ AĞA YURDU” (OĞUZ AĞA EVİ)  olduğunu açık bir Türkçe ile tanımlıyor! 

 

Bu Türkçe sözün İngilizce anlamı da “Home of Lord Oğuz”, veya, “State of Lord Oğuz Turks” oluyor!

 

***

 

Bu konuyu bitirirken, şunu da belirtmek gerekir ki tüm bu yerli toplumların gerçek Turan kimlikleri ve de asıl dilleri olan Türkçe dil yapay olarak karıştırılmış ve değiştirilmiştir. Denebilir ki, Avrupalılar Amerikaya gelmeden önce de Amerika coğrafyasında yerli toplumların olduğunu, ve büyük olasılıkla bu yerlilerin Türkçe konuşan eski Turanlı Tur/Türk/Oğuz insanı olduklarını bilmekte idiler.  Hatta, öyle ki, Türkçe dili, olasılıkla, çok ayrıntılı olarak hem de çok doğru bir Türkçe olarak biliyorlardı. Çünkü, Turanlı Tur/Türk/Oğuz insanının onbinlerce uzun geçmişine kıyasla, daha yakın zamanlarda geliştirilmiş sözde “Hint-Avrupalı” gruplar Turan dünyasının dilini kırmakla ve halkının kimliğni değiştirme işleri ile uğraşmışlar ve Avrupanın yerli Turanlılarını tümüyle Aryanlaştırıldıktan ve Hırıstıyanlaştırıldıktan sonra, edindikleri bilgi ile Amerika kıtalarına gittklerinde, aynı yöntemi oradaki yerli toplumlara da tatbik ettiler.  Böylece, günümüzde erişilen durum, yani, dilini ve gerçek kimliğini yitirmiş bir yerli toplum ortaya çıkmış oldu.  Elbette ki Meksika bölgesinin yerli halkları bu olaylardan fazlasıyla nasibini almış oldu!

 

Yerli Meksikalılar hakkında diyebiliriz ki onlar Asyanın “Anadoluyu, Kafkasyayı, Batı İranı, İraqı ve Turiye (şimdi ki adı ile Suriye) ve Kızıl denize kadar uzanan bölgeleri içine alan coğrafyadan geldikleridir.  Bu gerçek, tümüyle örtülmüş, gizlenmiş ve dünya halkının gözünde karartılmıştır.   Eski Türk dünyasının o zaman ki Kafkasya Türklerinin kültürleri Meksikalı yerlilerin halılarında aynen saklanmaktadır. 

 ***


 

İngilizce Ek kaynak bilgiler:

 

b)  “The Cuicatecs are an indigenous group of the Mexican state of Oaxaca, closely related to the Mixtecs. They inhabit two towns: Teutila and Tepeuxila in western Oaxaca. According to the 2000 census, they number around 23,000, of whom an estimated 65% are speakers of the language.[3]

The name Cuicatec is a Nahuatl exonym, from [ˈkʷika] 'song' [ˈteka] 'inhabitant of place of'.[4]

The Cuicatec language is an Oto-Manguean language of Mexico. It belongs to the Mixtecan branch together with the Mixtec languages and the Trique language.[5] The Ethnologue lists two major dialects of Cuicatec: Tepeuxila Cuicatec and Teutila Cuicatec. Like other Oto-Manguean languages, Cuicatec is tonal.

Cuicatec-language programming is carried by the CDI's radio station XEOJN, based in San Lucas Ojitlán, Oaxaca.”

https://en.wikipedia.org/wiki/Cuicatec_language

 

 

c)  “The MIXTECAN languages constitute a branch of the Otomanguean language family of Mexico. They include the TRIQUE (or TRIQUI) languages, spoken by about 24,500 people; CUICATEC, spoken by about 15,000 people; and the large expanse of MIXTEC languages, spoken by about 511,000 people.[2] The relationship between Trique, Cuicatec, and Mixtec, is an open question. Unpublished research by Terrence Kaufman in the 1980s supported grouping Cuicatec and Mixtec together.[3]   https://en.wikipedia.org/wiki/Mixtecan_languages

 

Hepinize esenlikler dileklerimle,

 

Polat Kaya

 

Kasım 07, 2017

Ekte Aztek ve Türk halı örnekleri:

 

 

Aztec
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTtmdqDY9IgP3XOTfUkL1kUND4tQNrqlNMAJAQnd510AvWwOEa-

 

 

Aztec
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/0e/a4/d5/0ea4d5a645d46a2e5a627d151bd6b05f.jpg

 

 

 

Türk halısı

 

http://idesanat.com/images/upload/k89886504.jpg

 

 

 

Türk halısı

 

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTTM-KqDV0UsrvSMbZeY2kDV5cU8TXB3r9bwW07H3B_OtrGuk33